Úvod

Tento dokument určuje postupy pre reklamáciu tovaru zakúpeného na Potlacinator.sk, ktorý sa špecializuje na ručne vyrábané, personalizované tričká a darčekové predmety.

1. Základné Ustanovenia

 • Reklamácie sa riadia slovenskými zákonmi a týmto poriadkom.

2. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

3. Záručná Doba

 • Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
 • Pre personalizované produkty sa záručná doba môže líšiť v závislosti od konkrétneho produktu.

4. Podmienky Reklamácie

 • Reklamovať možno výrobky s výrobnými chybami alebo chybami materiálu.
 • Vady spôsobené nesprávnym používaním alebo opotrebovaním nie sú predmetom reklamácie.

5. Postup pri Reklamácii

 • Reklamáciu je potrebné uplatniť ihneď po zistení vady.
  Formulár:
  Reklamácia tovaru
 • Reklamovať možno elektronicky alebo písomne, s dôkazom o kúpe a popisom vady.

6. Riešenie Reklamácie

 • Rozhodujeme o reklamácii do 30 dní.
 • Oprávnený nárok umožňuje opravu, výmenu, alebo vrátenie kúpnej ceny.

7. Vrátenie tovaru

V prípade vrátenia tovaru je potrebné vrátiť tovar na našu adresu prevádzky (nie dobierkou).

Adresa:
Žaneta Tóth
Kameničná 223
94601 Kameničná

kontaktné údaje:
email: info@potlac-tricko.sk
Telefon: +421 908 619 250

Po obdržaní tovaru náš pracovník kontroluje vrátený tovar. Financie vám budú vrátené na účet, ktorý ste uviedli pri vyplnení formulára.

8. Záverečné Ustanovenia

 • Tento poriadok je platný od dátumu uverejnenia na webe.
 • Zmeny vyhradené a budú vopred oznámené.

9. Mimosúdne riešenie sporov

 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia,
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1 , e-mail: nr@soi.sk, tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 • Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V Kameničnej dňa 01.01.2024